Upute za autore

Hrvatski časopis zdravstvenih znanosti  / Croatian Journal of Health Sciences se u radu pridržava preporuka: „Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals”, International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) (http://www.icmje.org/recommendations/) i Committee on Publication Ethics (COPE) (https://publicationethics.org/resources/guidelines).

Hrvatski časopis zdravstvenih znanosti  / Croatian Journal of Health Sciences  je znanstveni i stručni časopis koji objavljuje radove iz područja biomedicine i suradnih područja  u obliku  izvornih znanstvenih radova, stručnih radova, preglednih radova, kliničkih i laboratorjskih zapažanja, prikaza slučaja i pisma uredniku.

Hrvatski časopis zdravstvenih znanosti  / Croatian Journal of Health Sciences je tipa Diamond Open Access. Pravo na sve objavljene materijale pripada časopisu. Radovi su dostupni za čitanje, preuzimanje i dijeljenje od trenutka objavljivanja pod uvjetima atribucije licenciranja Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Glavni urednik ima pravo odabira sadržaja i određivanju razdoblja objave radova. Glavni urednik svoje odluke temelji na kvaliteti rukopisa i važnosti za čitatelje Hrvatskog časopisa zdravstvenih znanosti  / Croatian Journal of Health Sciences. Izjave i mišljenja iznesena u člancima isključivo su autorski stavovi, a ne uredništva i izdavača.

Radovi se šalju internetom pomoću OJS platforme na web stranici časopisa. Svaki rad prolazi postupak dvostruko slijepe recenzije te  mora proći provjeru za plagijat.

Hrvatski časopis zdravstvenih znanosti  / Croatian Journal of Health Sciences će svu korespondenciju  nakon primitka rada obavljati samo s dopisnim autorom koji treba prenositi informacije ostalim autorima. Pri slanju rada dopisni autor treba navesti svoje ime i prezime, adresu, broj mobitela i fiksnog telefona te e-mail adresu.

Svi autori moraju potpisati obrazac za otkrivanje sukoba interesa http://www.iCMJe.org/coi_disclosure.pdf  i dostaviti ga zajedno s  poslanim radom.

U popratnoj izjavi pri slanju rada treba navesti da isti nije prethodno objavljen, da je poslan samo u Hrvatski časopis zdravstvenih znanosti  / Croatian Journal of Health Sciences i da su svi autori sudjelovali u izradi rada.

PRIPREMA RADA

Rad u cjelosti treba biti napisan po uputama International Committee of Medical Journal Editors’ revised Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication - vancouverski stil pisanja   http://www.icmje.org/index.html.
Preporučena je veličina datoteka do 500 kB, a maksimalna ukupna veličina priloženih datoteka ne smije prelaziti 4 MB.

Rad treba biti pisan u doc i .docx. i ne smije se slati u PDF formatu. Tekst se piše u dvostrukom proredu uz veličinu slova (engl. font) 10.

Radovi mogu biti pisani hrvatskim ili engleskim jezikom. Kada su radovi pisani hrvatskim jezikom autori moraju na engleski prevesti : Naslov rada, Sažetak i ključne riječi(deskriptore). Ako su radovi pisani na engleskom jeziku jezikom autori moraju na hrvatski prevesti : Naslov rada, Sažetak i ključne riječi(deskriptore)

Dijelovi rada

Rad u pravilu treba sadržavati: Naslovnu stranicu, sažetak i ključne riječi, tekst rada i literaturu. Prilozi su tablice s naslovom i slike s legendom. Početak svakog od navedenih dijelova treba biti na novoj stranici. Stranice se numeriraju u donjem desnom uglu

Naslovna stranica

Naslovna stranica treba sadržavati:

  • Naslov rada ( ne smije sadržavati kratice)
  • Vrstu rada
  • Puna imena autora s pripadajućim akademskim titulama te imenima ustanova u kojima autori rade
  • ORCID ID autora na radu
  • Ime i prezime, poštansku adresu, broj telefona i e-mail autora odgovornog za dopisivanje
  • Skraćeni naslov

Sažetak

Sažetak treba imati do 250 riječi. Za izvorne radove, kao i za ostale vrste radova gdje je to moguće, preporuča se strukturirani sažetak. Strukturirani sažetak ima sljedeće podnaslove: cilj, metode, rezultati i zaključci. Sve informacije predočene u sažetku moraju se prikazati u i rukopisu. Sažetak ne smije sadržavati kratice niti reference.

Ispod sažetka treba napisati ključne riječi prema Medical Subject Headings (MeSH)       http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html 

Popis kratica korištenih u tekstu s odgovarajućim objašnjenjem treba navesti na dnu stranice sažetka. U tekstu rada pri prvom spominjanju akronime treba napisati u cjelosti,a kraticu u zagradi. U daljnjem dijelu teksta upotrebljavaju se kratice.

Vrsta radova

Pri izradi rukopisa za časopis Hrvatski časopis zdravstvenih znanosti  / Croatian Journal of Health Sciences autori moraju odrediti o kojoj je vrsti rada riječ, a potom odabrati odgovarajuće upute za pripremu rukopisa kako slijedi:

Izvorni rad

Duljina teksta do 4000 riječi. Prilozi mogu sadržavati do 5 tablice ili slika. U literaturi navesti do 50 referenci.

   Izvorni rad bi trebao sadržavati slijedeća poglavlja: Strukturirani sažetak, Uvod, Ispitanici i metode, Rezultate,    Raspravu i Zaključak.

    Stručni rad

Duljina teksta do 4000 riječi. Prilozi mogu sadržavati do 4 tablice ili slike. U literaturi navesti do 40 referenci.

Stručni rad bi trebao sadržavati slijedeća poglavlja: Sažetak, Uvod, Ispitanici i metode, Rezultate, Raspravu i Zaključak

Pregledni rad

Duljina teksta do 5000 riječi. Prilozi mogu sadržavati do 5 tablice ili slika. U literaturi navesti do 50 referenci.

    Pregledni rad daje pregled dosad objavljenih radova i spoznaja o određenom problemu ili temi. Pregledni radovi mogu biti i sustavni pregledi i metaanalize.  

 

Klinička i laboratorijska zapažanja

Duljina teksta do 3000 riječi. Prilozi mogu sadržavati do 4 tablice ili slike. U literaturi navesti do 30 referenci.

  Ovi radovi trebaju sadržavati  nova zapažanja i podatke u dijagnostici, kliničkom liječenju ili istraživanju. Nisu      prihavtljivi radovi koji opisuju opće poznate postupke i činjenice. Poželjno je da sadrže : Sažetak, Uvod, Ispitanici i metode, Rezultate, Raspravu i Zaključak

Prikaz bolesnika

Duljina teksta do 3000 riječi. Prilozi mogu sadržavati do 4 tablice ili slike. U literaturi navesti do 20 referenci.

Radovi se odnose na prikaze novih, rijetkih i važnih opažanja kod bolesnika koja će doprinjeti  boljem liječenju i skrbi. Rad treba sadržavati Sažetak, Uvod, Prikaz bolesnika, Raspravu i Zaključak.

Kratko priopćenje

Duljina teksta do 1500 riječi. Prilozi mogu sadržavati do 3 tablice ili slike. U literaturi navesti do 10 referenci.

Kratka priopćenja su pisana u obliku dopisa o opažanjima koja doprinose novim spoznajama. Ne trebaju imati sažetak, ali je poželjno da se navedu ključne riječi. I ovi radovi podliježu recenziji.

Pismo uredniku

Duljina teksta do 800 riječi. Bez  tablica i slika. U literaturi navesti do 5 referenci.

    Pisma urednku su u pravilu osvrti i komentari na prethodno objavljene radove.

Prilozi

Slike

Sve ilustracije (crteži, fotografije, karte, grafikoni) klasificiraju se kao slike. Brojčano se označavaju prema redoslijedu u kojem se pojavljuju u radu. Svaka slika bi trebala biti isporučena kao zasebna datoteka, a broj slike sadržan u nazivu datoteke. Radi jednostavnosti prijenosa tijekom postupka recenzije preporuča se primjena ekstenzija .jpg ili .bmp.

Tablice

Tablice moraju biti numerirane prema redoslijedu prema kojem su citirane u tekstu. Tablice moraju imati naslov do najviše 12 riječi.   Tablice se šalju u obliku zasebnih dokumenata s ekstenzijama .doc ili .xls..

Literatura

Autori su odgovorni za točnost referenci. Kod citiranja literature treba primijeniti Vancouverski sustav. Reference se označavaju arapskim brojevima redoslijedom pjavljivanja u tekstu. Iza reference je potrebno navesti DOI broj ukoliko je dostupan. U slučaju da rad ima više od šest autora navode se samo prvih šest i potom dodaje et al.

Primjeri:

Rad u časopisu

     Manje od 6 autora 

Perrone S, Tataranno ML, Buonocore G. Oxidative stress and bronchopulmonary dysplasia. J Clin Neonatol. 2012;1:109-14. doi.org/10.4103/2249-4847.101683

    Više od 6 autora 

           Ramadža DP, Sarnavka V, Vuković J, Fumić K, Krželj V, Lozić B et al. Molecular basis and clinical presentation of classic galactosemia in a  Croatian population. J Pediatr Endocrinol Metab. 2018; 31:71-5.  doi: 10.1515/jpem-2017-0302.

Knjiga - Turnpenny P, Ellard S, ed. Emery's Elements of Medical Genetics. 14th ed. Philadelphia: Elesevier Churchill Livingstone; 2010.

Poglavlje u knjizi -  Bender DA. Put pentoza fosfata i ostali putevi u metabolizmu heksoza. U: Lovrić J, Sertić J, ur. Harperova ilustrirana biokemija, 28. izd. Zagreb: Medicinska naklada; 2011: 174-83.

Web stranica - Zhang M, Holman CD, Price SD, Sanfilippo FM, Preen DB, Bulsara MK. Comorbidity and repeat admission to hospital for adverse drug reactions in older adults: retrospective cohort study. BMJ. 2009 Jan 7;338:a2752. doi: 10.1136/bmj.a2752 ili