OSOBINE LIČNOSTI KAO ODREDNICE ZAOKUPLJENOSTI TJELESNOM SLIKOM I MEDIJACIJSKA ULOGA PERFEKCIONIZMA U ESTETSKOJ KIRURGIJI

Autor(i)

  • Martina Gajić
  • Lena Dragana Gajić

DOI:

https://doi.org/10.48188/hczz.2.1.10

Ključne riječi:

OSOBINE LIČNOSTI, PERFEKCIONIZAM, TJELESNI DIZMORFNI POREMEĆAJ, ESTETSKI KIRURŠKI ZAHVATI

Sažetak

Ciljevi: Ciljevi rada bili su ispitati povezanost simptoma tjelesnog dizmorfnog poremećaja (tjelesne slike) i sljedećih osobina ličnosti: neuroticizma, savjesnosti, ekstraverzije, ugodnosti i otvorenosti prema novim iskustvima kao i medijacijsku ulogu perfekcionizma na povezanost između osobina ličnosti i body image kod osoba podvrgnutih estetskim kirurškim zahvatima.

Metode: Korišteni su sljedeći mjerni instrumenti: (a) Upitnik općih podataka koji je sadržavao sociodemografska obilježja; (b) Pridjevska mjera petofaktorskog modela; (c) Burnsova skala perfekcionizma; Inventar izgledne anksioznosti (AAI).

Rezultati: Rezultati Pearsonovog koeficijenta su pokazali kako su sve osobine ličnosti značajne determinante zaokupljenosti tjelesnom slikom. Pearsonov koeficijent korelacije je pokazao kako je zaokupljenost tjelesnom slikom značajno negativno povezan sa ekstraverzijom, ugodnošću, savjesnošću i otvorenošću, a pozitivno povezan jedino sa neuroticizmom. Rezultati hijerarhijske regresijske analize kao i medijacijske analize su pokazale značajan medijacijski efekat perfekcionizma na povezanost između svih osobina ličnosti i zaokupljenosti tjelesnom slikom.

Zaključci: Ovo istraživanje otvara nove pravce za istraživanje područja osobina ličnosti te zaokupljenosti tjelesnom slikom, a također je prvo istraživanje na našim prostorima o povezanosti zaokupljenosti vlastitom tjelesnom slikom i osobina ličnosti. Budući da je naš uzorak sačinjen od sudionika koji su imali različite kirurške tretmane, a s obzirom na ogroman porast broja estetskih kirurških zahvata, potpunije razumijevanje utjecaja osobnosti može omogućiti i kirurzima točniju procjenu prikladnosti pacijenata za operaciju. Također može dovesti i do boljeg razumijevanja psiholoških aspekata estetske kirurgije i ojačati osnovu za promicanje zdravijeg imidža tijela.

Preuzimanja

Objavljeno

03.05.2022