POVEZANOST IZMEĐU DEPRESIJE, ANKSIOZNOSTI, STRESA I SIMPTOMA TJELESNOG DISMORFNOG POREMEĆAJA I MEDIJACIJSKE ULOGE SAMOPOŠTOVANJA U ESTETSKOJ KIRURGIJI

Autor(i)

  • Lena Dragana Gajić
  • Martina Gajić

DOI:

https://doi.org/10.48188/hczz.2.1.7

Ključne riječi:

DEPRESIJA, ANKSIOZNOST, STRES, TJELESNI DISMORFNI POREMEĆAJ, ESTETSKI KIRURŠKI ZAHVATI, SAMOPOŠTOVANJE

Sažetak

Ciljevi: Ciljevi rada bili su ispitati povezanost simptoma tjelesnog dismorfnog poremećaja (tjelesne slike) i depresije, anksioznosti i stresa kao i medijacijsku ulogu samopoštovanja u objašnjenju ove povezanosti kod osoba podvrgnutim estetskim kirurškim zahvatima.

Metode: Korišteni su sljedeći mjerni instrumenti: (a) Upitnik općih podataka koji je sadržavao sociodemografska obilježja; (b) Skala depresivnosti, anksioznosti i stresa (DASS); (c) Rosenbergova skala samopoštovanja (RSS); Inventar izgledne anksioznosti (AAI).

Rezultati: Rezultati Pearsonovog koeficijenta korelacije su pokazali da su depresija, anksioznost, stress povezani sa simptomima tjelesnog dismorfnog poremećaja, a najznačajnijom se pokazala depresivnost. Rezultati hijerarhijske regresijske analize kao i medijacijske analize su pokazale kako samopoštovanje ima  medijacijsku ulogu na povezanost između depresije, anksioznosti, stresa i simptoma tjelesnog dismorfnog poremećaja.

Zaključci: Ovo istraživanje otvara nove pravce za istraživanja u području depresije, anksioznosti, stresa, samopoštovanja i zaokupljenosti vlastitom tjelesnom slikom kod osoba koje su podvrgnute različitim estetskim kirurškim zahvatima. Također je potrebna psihoedukacija za zdravo nošenje sa svakodnevnim i životnim stresorima, podrška psihoterapeuta i značajnih drugih bilo da se radi o anksioznosti, stresu, depresiji, zaokupljenosti slikom tijela odnosno samopoštovanju.

 

Preuzimanja

Objavljeno

03.05.2022